Blog

bản nhận xét đánh giá viên chức | TaigameIOline

210
bản nhận xét đánh giá viên chức | TaigameIOline

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề bản nhận xét đánh giá viên chức hot nhất hiện nay

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá và phân loại viên chức. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức gồm các phần tự đánh giá, phần dành cho viên chức quản lý, phần đánh giá và xếp loại viên chức của cấp trên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức tại đây.

  • Phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức của giáo viên 2021
  • Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức
  • Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức
  • Sơ yếu lý lịch viên chức

1. Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức là gì?

Mẫu phiếu đánh giá viên chức cuối năm là một trong những mẫu mà bắt cuộc viên chức phải thực hiện để làm cơ sở xếp loại đánh giá, xếp loại chất lượng định kỳ. Mẫu mới nhất được ban hành theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ

2. Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2021

1. Chính trị tư tưởng

Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm việc

Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

Chấp hành sự phân công của tổ chức;

Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị

Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách quan và trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu điểm và những hạn chế của mình. Dựa trên đó viên chức mới có thể đánh giá đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức

Theo đó, việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 56 năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung:

– Về nguyên tắc: Bảo đảm đúng thẩm quyền; Phải làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của công chức, viên chức; Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức…

– Về thời điểm: Đánh giá theo từng năm công tác, được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; Riêng lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thời điểm đánh giá do người đứng đầu quyết định…

Đồng thời, trên cơ sở đánh giá, phân loại công chức, viên chức, phải thực hiện báo cáo kết quả theo 04 biểu mẫu mới được ban hành kèm Công văn này gồm:

– Công văn báo cáo quá trình thực hiện;

– Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động;

– Danh sách công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và nêu rõ lý do hạn chế;

– Danh sách những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu; nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ…

  • Hướng dẫn đánh giá và xếp loại cán bộ, công chức 2020

4. Phiếu đánh giá phận loại viên chức mới nhất theo Nghị định 90 2020

Phiếu đánh giá phận loại viên chức mới nhất

Đây là mẫu phiếu đánh giá xếp loại viên chức mới nhất được ban hành theo Nghị định 90 2020 ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

5. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức mẫu 1

6. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức chuyên môn, nghiệp vụ mẫu 2

7. Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức mẫu 3

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức như sau:

8. Phiếu đánh giá, phân loại viên chức mẫu 4

9. Cách soạn phiếu đánh giá viên chức

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức hiện tại được quy định theo mẫu số 3 đính kèm theo nghị định số 90/2020/NĐ-CP. Theo đó, trong nội dung của phiếu đánh giá phân loại viên chức vẫn cần có đầy đủ những thông tin cần thiết như sau:

– Phòng giáo dục và đào tạo? tên trường?

– Tên tiêu đề: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

– Năm học?

– Thông tin của người viết phiếu đánh giá này bao gồm: họ tên, chức vụ/ vị trí hiện tại, chức danh, đơn vị nơi công tác, hạng về chức danh nghề nghiệp (hạng, bậc, hệ số lương)

– Nội dung đánh giá:

Tự đánh giá về kết quả tu dưỡng, rèn luyện, công tác của viên chức

+ Kết quả thực hiện về công việc, trách nhiệm của giáo viên (chất lượng)

+ Thực hiện về các quy định trong đạo đức nghề nghiệp

+ Tinh thần trách nhiệm, hợp tác đồng nghiệp, thái độ phục vụ với nhân dân, thực hiện các quy tắc ứng xử

+ Thực hiện nghĩa vụ khác

Tự đánh giá và phân loại

+ Ưu và nhược điểm của bản thân

+ Tự phân loại: hoàn thành tốt nhiệm vụ/ hoàn thành nhiệm vụ/ ….

+ Ngày tháng năm viết phiếu đánh giá phân loại viên chức

+ Viên chức tự đánh giá (ký, ghi rõ họ và tên)

Ý kiến của tổ chuyên môn trong đơn vị

+ Ý kiến nơi viên chức công tác của tập thể

+ Nhận xét tổ trưởng chuyên môn

+ Ngày tháng năm ghi phiếu đánh giá phân loại viên chức

+ Tổ trưởng chuyên môn (ký, ghi rõ họ và tên)

Kết quả đánh giá và phân loại viên chức từ hiệu trưởng

+ Ưu và nhược điểm

+ Kết quả đánh giá và phân loại viên chức từ

+ Ngày tháng năm ghi phiếu đánh giá phân loại viên chức

+ Hiệu trưởng (ký, ghi rõ họ và tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Lưu ý:

Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 của chúng tôi.

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài Viết Liên Quan