Blog

code đọc số thành chữ trong excel | TaigameIOline

110
code đọc số thành chữ trong excel | TaigameIOline
Code đọc số thành chữ trong excel mới nhất
Code đọc số thành chữ trong excel mới nhất

Code đọc số thành chữ trong excel

Bạn làm như sau: Nhấn Alt + F11 -> Nhấn phải chuột lên các tên sheet -> Chọn Insert Module -> Rồi Paste vào trong Module đó.

Để chạy thì có thể nhấn vào lệnh Run (Hình mũi tên xanh phía trên) hoặc vào lại trang bảng tính Excel nhấn Alt + F8 -> Chọn tên sub vừa rồi -> Run.

Còn 1 số code khác có định dạng kiểu (Function gì đó(…) … End Function) thì cũng nằm trong Module nhưng không chạy được bằng lệnh Run mà phải chạy chúng kiểu như dùng các hàm IF, SUM hay SUMPRODUCT vậy.

Còn 1 dạng code cuối cùng là các code thường được bắt đầu bằng Private Sub Worksheet hoặc Private Sub Workbook thì đặt chúng trong các tên Sheet ở VBA hoặc nằm trong ThisWorkbook luôn.

Private Function Doc(so As String) As String Dim j As Integer, i As Integer Dim s1 As String, s2 As String s1 = “10” + so j = Len(so) s2 = “” For i = 3 To j + 2 Select Case Mid(s1, i, 1) Case “0”: Select Case (j – i + 2) Mod 3 Case 0: If j = 1 Then s2 = ” kh” + ChrW(244) + “ng” Case 1: If Mid(s1, i + 1, 1) <> “0” Then s2 = s2 + ” l” + ChrW(7867) Case 2: If Mid(s1, i + 1, 2) <> “00” Then s2 = s2 + ” kh” + ChrW(244) + “ng” End Select Case “1”: Select Case (j – i + 2) Mod 3 Case 0: c = Mid(s1, i – 1, 1) If c <> “0” And c <> “1” Then s2 = s2 + ” m” + ChrW(7889) + “t” Else: s2 = s2 + ” m” + ChrW(7897) + “t” End If Case 1: s2 = s2 + ” m” + ChrW(432) + ChrW(7901) + “i” Case 2: s2 = s2 + ” m” + ChrW(7897) + “t” End Select Case “2”: s2 = s2 + ” hai” Case “3”: s2 = s2 + ” ba” Case “4”: s2 = s2 + ” b” + ChrW(7889) + “n” Case “5”: If ((j – i + 2) Mod 3 = 0 And Mid(s1, i – 1, 1) <> “0”) Then s2 = s2 + ” l” + ChrW(259) + “m” Else: s2 = s2 + ” n” + ChrW(259) + “m” End If Case “6”: s2 = s2 + ” s” + ChrW(225) + “u” Case “7”: s2 = s2 + ” b” + ChrW(7843) + “y” Case “8”: s2 = s2 + ” t” + ChrW(225) + “m” Case “9”: s2 = s2 + ” ch” + ChrW(237) + “n” End Select Select Case (j – i + 2) Case 1, 4, 7, 10, 13: c = Mid(s1, i, 1) If c <> “1” And c <> “0” Then s2 = s2 + ” m” + ChrW(432) + ChrW(417) + “i” Case 2, 5, 8, 11, 14: If Mid(s1, i, 1) <> “0” Or Mid(s1, i + 1, 2) <> “00” Then s2 = s2 + ” tr” + ChrW(259) + “m” Case 3, 12: If Mid(s1, i – 2, 3) <> “000” Then s2 = s2 + ” ng” + ChrW(224) + “n” Case 6: If Mid(s1, i – 2, 2) <> “00” Then s2 = s2 + ” tri” + ChrW(7879) + “u” Case 9: s2 = s2 + ” t” + ChrW(7881) End Select Next Doc = Trim(s2) ‘Doc = UCase(Mid(s2, 1, 1)) + Mid(s2, 2, Len(s2) – 1) End Function Private Function DocRoi(so As String) As String Dim i As Integer Dim c As String * 1 Dim s As String s = “” For i = 1 To Len(so) c = Mid(so, i, 1) Select Case c Case “0”: s = s + “kh” + ChrW(244) + “ng “ Case “1”: s = s + “m” + ChrW(7897) + “t “ Case “2”: s = s + “hai “ Case “3”: s = s + “ba “ Case “4”: s = s + “b” + ChrW(7889) + “n “ Case “5”: s = s + “n” + ChrW(259) + “m “ Case “6”: s = s + “s” + ChrW(225) + “u “ Case “7”: s = s + “b” + ChrW(7843) + “y “ Case “8”: s = s + “t” + ChrW(225) + “m “ Case “9”: s = s + “ch” + ChrW(237) + “n “ Case “.”, “,”: s = s + “ph” + ChrW(7849) + “y “ End Select DocRoi = Trim(s) Next End Function Public Function SoTien(so As String, Optional donvi As String = 0) As String Select Case donvi Case 0: donvi = “” Case 1: donvi = ” ” + ChrW(273) + ChrW(7891) + “ng” Case 2: donvi = ” ” + ChrW(273) + ChrW(7891) + “ng ch” + ChrW(7861) + “n” Case 3: donvi = ” VND” Case 4: donvi = ” USD” Case 5: donvi = ” GBP” End Select so = Trim(Str(Round(Val(so), 0))) SoTien = Doc(so) + ” ” + Trim(donvi) SoTien = UCase(Mid(SoTien, 1, 1)) + Mid(SoTien, 2, Len(SoTien) – 1) End Function Private Function XuLy(so As String) As String Dim j As Byte, i As Byte Dim c As String * 1 Dim d As Boolean Dim s1 As String d = False For j = 1 To Len(so) If Mid(so, j, 1) < “0” Or Mid(so, j, 1) > “9” Then d = True c = Mid(so, j, 1) i = j End If Next s1 = “” For j = 1 To Len(so) If Mid(so, j, 1) >= “0” And Mid(so, j, 1) <= “9” Then s1 = s1 + Mid(so, j, 1) If j = i Then s1 = s1 + “,” Next XuLy = s1 End Function Public Function DocSo(so As String, Optional k As Byte = 0) As String Dim s1 As String, s2 As String Dim i As Integer ‘so = Trim(Str(Val(so))) so = XuLy(so) i = 1 Do s1 = s1 + Mid(so, i, 1) i = i + 1 Loop Until i = Len(so) + 1 Or Mid(so, i, 1) < “0” Or Mid(so, i, 1) > “9” For j = i + 1 To Len(so) If Mid(so, j, 1) >= “0” And Mid(so, j, 1) <= “9” Then s2 = s2 + Mid(so, j, 1) Next j If s1 = “” Then Exit Function If k = 0 Then DocSo = Doc(s1) Else: DocSo = DocRoi(s1) End If If s2 <> “” Then If k = 0 Then DocSo = DocSo + ” ph” + ChrW(7849) + “y ” + Doc(s2) Else: DocSo = DocSo + ” ph” + ChrW(7849) + “y ” + DocRoi(s2) End If ‘For i = 1 To Len(s2) ‘ DocSo = DocSo + ” ” + Doc(Mid(s2, i, 1)) ‘Next i End If If Len(DocSo) > 1 Then DocSo = UCase(Mid(DocSo, 1, 1)) + Mid(DocSo, 2, Len(DocSo) – 1) End If End Function

0 ( 0 votes )

TaigameIOline

https://taigameionline.vn
TaigameIOline - Chia sẻ mọi thứ về Game, Phần Mềm, Thủ Thuật dành cho máy tính với những tin hay nhất và những thông tin kiến thức hỏi đáp.

Readers' opinions (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Bài Viết Liên Quan

Bài Viết Mới

Load more