Các mức đánh giá xếp loại chất lượng viên chức theo quy định mới nhất

Blog

Đánh giá và phân loại viên chức Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là những hoạt động diễn ra thường niên tại các cơ quan quản lý, cơ quan hành chính nhà nước.Mục đích của đánh giá viên chức để làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết được các tiêu chí đánh giá, xếp loại của viên chức như thế nào?

cac-muc-danh-gia-xep-loai-vien-chuc-theo-quy-dinh-moi-nhat

Luật sư tư vấn luật cán bộ – công chức – viên chức trực tuyến: 1900.6568

1. Đánh giá và xếp loại viên chức là gì?

Viên chức: Viên chức, theo Luật viên chức số 58/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”

Đánh giá và xếp loại viên chức là việc người có thẩm quyền dựa trên các tiêu chí theo quy định của luật, nguyên tắc đánh giá để xếp loại từng viên chức trong đơn vị sau một năm làm việc. Kết quả của đánh giá xếp loại viên chức cũng là căn cứ để bố trí, bổ nhiệm, khen thưởng viên chức.Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động diễn ra thường niên tại các cơ quan nhà nước nhằm đánh giá năng lực phẩm chất, thái độ của các cán bộ, công chức, viên chức. Mục đích của việc đánh giá và phân loại bao gồm:

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức, việc đánh giá và phân loại sẽ giúp họ có sự nhìn nhận đúng đắn về bản thân ở mọi khía cạnh: ưu điểm; khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng; phẩm chất chính trị, đạo đức; năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, các cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những biện pháp khắc phục hạn chế và phát huy điểm mạnh của bản thân để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành công việc, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

– Đối với lãnh đạo, các cấp có thẩm quyền tại cơ quan nhà nước, việc đánh giá và phân loại cán bộ sẽ được lấy làm cơ sở để có kế hoạch quy hoạch phát triển nhân lực, hoặc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự vào những vị trí đúng sở trường, phù hợp với năng lực. Ngoài ra, kết quả đánh giá và phân loại sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Không chỉ vậy, kết quả đánh giá và phân loại còn giúp các cấp có thẩm quyền loại bỏ những nhân sự yếu kém về năng lực, phẩm chất để có quyết định miễn nhiệm hoặc đưa ra các chính sách về lương cùng một số chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chứ

2. Quy định về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

– Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thi hành công vụ

– Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

– Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

3. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Căn cứ theo điều 3 Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức quy định về Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

3.1. Tiêu chí về chính trị tư tưởng

– Viên chức phải chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình;

– Viên chức có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thách thức;

Xem thêm: Quy định về công chức phải định kỳ thay đổi vị trí công tác?

– Viên chức đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;

– Viên chức có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các văn bản của Đảng.

3.2. Về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức

– Viên chức không thuộc trường hợp tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

– Viên chức có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;

– Viên chức có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong sạch, vững mạnh;

– Viên chức không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3.3. Về tiêu chí tác phong, lề lối làm việc

Xem thêm: Mức lương khởi điểm của công chức, viên chức theo quy định mới nhất

– Viên chức có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ;

– Viên chức có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Viên chức có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

– Viên chức có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

3.4. Tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật

– Viên chức chấp hành sự phân công của tổ chức;

– Viên chức thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;

– Viên chức thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;

Xem thêm: Trường hợp công chức được xin từ chức? Chế độ của công chức từ chức?

– Viên chức báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

3.5. Về tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Viên chức đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý: Quán triệt, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ đạo, thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, trong đó xác định rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

– Viên chức đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; khối lượng, tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ;

Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

4. Xếp loại chất lượng viên chức

4.1. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Xem thêm: Cách tính thu nhập tăng thêm cuối năm của cán bộ công chức viên chức

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

-Thực hiện tốt các tiêu chí về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao, trong đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

Viên chức quản lý dạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Thực hiện tốt các quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao;

Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chi tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức; 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.2. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Đáp ứng các tiêu chí quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định tại về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ;Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó ít nhất 80% hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4.3. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Viên chức quản lý đạt được các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp; Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

4.4. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Viên chức quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền; Có trên 50% các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao chưa bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *