vở bài tập toán lớp 4 trang 78 | TaigameIOline

Blog

1. Đặt tính rồi tính:

1. Đặt tính rồi tính:

256075 : 5

369090 : 6

498479 : 7

2. Một kho chứa 305 080 kg tóc. Người ta đã lấy ra ({1 over 8}) số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

3. Tìm x:

a) x × 5 = 106570 b) 450906 : x = 6

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Số ki-lô-gam thóc người ta đã lấy đi là:

305080 : 8 = 38135 (kg)

Số thóc còn lại trong kho là:

305080 – 38135 = 266945 (kg)

Đáp số : 266945 (kg)

3.

a) x × 5 = 106570

x = 106570 : 5

x = 21314

b) 450906 : x = 6

x = 450906 : 6

x = 75151

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo Câu 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Xem lời giải SGK – Toán 4 – Xem ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *